Розроблено ВД «Академперіодика» НАН України на підставі виконання НДР «Розробка концепції формування сегменту видавничої продукції НАН України в електронному середовищі», затвердженої розпорядженням Президії НАН України від 30.12.2011 № 861 «Про відкриття теми наукових досліджень» (керівник теми О.Г. Вакаренко, відповідальні виконавці: Ю.В. Діденко, А.І. Радченко)


У концепції розвитку Національної академії наук України на 2014—2023 рр., схваленою на засіданні Президії НАН України (постанова від 25.12.2013 № 187), зазначено, що ефективність наукових досліджень поряд з їхнім кадровим, матеріально4тех4 нічним, інформаційним, фінансовим забезпеченням суттєво залежить від застосування новітніх форм і методів організації наукового пошуку. Сучасний рівень упровадження передових інформаційно4комунікаційних технологій є викликом часу і для науково4видавничої діяльності Академії наук.

За умов світової глобалізації та зростання рівня інформати4 зації суспільства все більшого значення набувають електронні джерела інформації як найоперативніші та доступні найшир4 шому колу осіб. Мірилом ефективності діяльності наукової установи та конкретного науковця сьогодні стає їх присутність у електронному просторі.

Отже актуальними є проблеми організаційного характеру щодо участі академічних видань у загальному інформаційно4 му просторі, адже опублікування в мережі Інтернет наукових результатів робить їх надбанням світової наукової спільноти, підвищує рівень комунікації та визнання. Мінімізація зміс4 товного наповнення, незначний обсяг і низька якість інфор4 мації та/або мови викладу, що отримує споживач, призводить до обмеження поінформованості та негативно позначається на можливості застосування отриманого знання й на рейтин4 гу видання.

Концепція формування сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в електронному середовищі (далі — Концепція) визначає цілісну систему якнайширшого представлення результатів вітчизняних наукових досліджень у сучасній доступній вітчизняній та світовій науковій спільноті формі.


 

PDF