Працівникам редакцій наукових періодичних видань і науковцям, які готують до друку власні видання

Просимо звернути увагу, що Видавничий дім "Академперіодика" НАН України змінив вимоги до оформлення використаних джерел у пристатейних переліках посилань і списках літератури до книжкових видань відповідно до нового Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", який набув чинності 1 липня 2016 року.

Бібліографічне посилання — сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розглядуваний або згадуваний у тексті документа інший документ, що є необхідними і достатніми для його загальної характеристики, ідентифікування та пошуку.

Об’єктами бібліографічного посилання можуть бути усі види опублікованих і неопублікованих документів, їхні окремі складники або групи документів на будь-яких носіях інформації (зокрема у телекомунікаційних мережах).

Приклади оформлення використаних джерел