Карбенові комплекси паладію – ефективні каталізатори реакції гідродегалогенування галоаренів

Короткіх Микола Іванович доктор хімічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу хімії гетероциклічних сполук Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України; завідувач лабораторії хімії стабільних карбенів Інституту органічної хімії НАН України

Сабєров Вагіз Шамільйович — кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник лабораторії хімії стабільних карбенів Інституту органічної хімії НАН України

Раєнко Геннадій Федорович — кандидат хімічних наук, заступник директора Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Авксентьєв Олександр Сергійович  — інженер лабораторії хімії стабільних карбенів Інституту органічної хімії НАН України

Єня Василь Іванович — кандидат хімічних наук, науковий співробітник лабораторії хімії стабільних карбенів Інституту органічної хімії НАН України

Глиняна Наталія Валеріївна — кандидат хімічних наук, науковий співробітник відділу хімії гетероциклічних сполук Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Швайка Олесь Павлович — доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник, відділу хімії гетероциклічних сполук, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

 

Сторінки: 255-267

DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.444.255

 


Робота направлена на рішення проблеми знешкодження стійких органічн­их забруднювачів каталітичними методами. З метою виявлення зв’язку елек­трон­них і стеричних чинників кар­бенів з каталітичною ефектив­ністю в реакції гідродегалогенування галоаренів запропоновано параметри оцінки впливів лігандів (електронних – індекси Ie, фільності Ph, електронодонорності ED, та електроноакцепторності EA, стеричних – енергії димеризації) за допо­могою теоретичних методів (DFT, B3LYP5, RHF). Здійснено синтез но­вих гетеро­арома­тичних карбенів рядів стерично екранованих 1,3-діарил­фенант­ро­[9,10-d]­імідазол-2-ілідену, 1,3-діарил-2-мети­лен­фенант­ро­[9,10-d]іміда­зо­ліну, те­т­ра­гід­ро­піримідин-2-ілідену, 1,3-діарил­імі­дазол-2-іліде­нів, 1,3,4-три­арил-1,2,4-­три­­азол-5-іліденів, їх карбенових комп­лек­сів з паладій йодидом, а також карбенового комплексу суперосновного аніоно­карбену 1,3-біс(4-оксидо­феніл)­імідазол-2-ілідену з йоном нікелю(ІІ). Для вста­нов­лення структур синте­зо­ва­них сполук застосовано методи 1Н та 13С ЯМР спектроскопії, мас-спект­рометрії та Х-променевої дифрактометрії. Виявлено високий каталітичний ефект ряду сте­рично екранованих похідних карбенових комплексів (2.4b, 3.5, 4.6а) в реакції гідродегалогенування галоаренів п-дихлорбензену метоксидом натрію в ізопропанолі при 80 °С (TON 98000–110000), які є перспек­тивними для рішення проблеми знешкодження стійких органічних забрудню­вачів. Ефективність ката­лізу стерично відкритими сполуками 4.6b, 6.7 вияви­лася невисокою (TON 74, 128). Високий каталітичний ефект стерично екра­нованих сполук поясню­ється підвищеною стабільнстю комплексів в умовах лужного середо­вища, зумовле­ного алкоксидами металів.

 


 

Завантажити (PDF)