The expertise of book monuments in libraries: grounds, issues, and terms

Halyna Kovalchuk

Doctor of Sciences (History), Professor, Director

Institute of Book Studies of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-8843-9584

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.011

 

REFERENCES

  1. Metodychni rekomendatsii dlia derzhavnoi reiestrarsii knyzhkovykh pamiatok Ukrainy: kyrylychni rukopysni knyhy ta starodruky / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho; uklad. N. Bondar, L. Hnatenko, L. Dubrovina ta in. Kyiv, 2007. 136 s.
  2. Ekspertysa tsinnosti dokumentnych pamiatok: prohrama ta navchalno-metodychni materialy do kursu dlia studentiv z napriamu “Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo I bibliohrafia” / Kharkivska derzhavna akademiia kultury, Kharkivska derzhavna naukova biblioteka im. V.H. Korolenka; avtor-ukladach I.Ya. Losiievskii. Kharkiv: Maha, 2013. 312 s.
  3. Kalashnikova O.L. Osnovy mystetstvoznavchoi ekspertyzy ta vartisnoi otsinky kulturnykh tsinnostei. Kyiv: Znannia, 2006. 479 s., 48 s. il. (Mytna sprava v Ukraini).
  4. Libri Descripti; materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoho seminaru “Ekspertyza ridkisnykh i tsinnykh vydan” (Kharkiv, 16—19 veresnia 2013 r. / Pratsi Doslidnytskoho Tsentry Polskoi Bibliohrafii Estraikheriv Yagellonskoho Universitetu ta TSNB Kharkivskoho natsionalnoho universitety imeni V.N. Karazina / nauk. red. I. Kachur i M. Romanovska. Krakov: Collegium Columbinum, 2016. 264 s. (Biblioteka Tradytsii CXLVI).
  5. Indutnyi V.V. Otsinka pamiatok kultury. Kyiv: SPD Moliar S.V., 2009. 538 с.
  6. Kovalchuk H.I. Ekspertyza knyh: unifikovani pidkhody ta dyskysiini pytannia. Korolenkivski chytannia 2019. “Biblioteki, arkhivy, muzei: konvergentna tsyfrova komunikatsiia, kros-mediinist, kliientooriientovanist”: materialy ta tezy dopovidei i povidomlen XXII Vseukrainskoi (z mizhnar. uchastiu) naukovo-praktychnoi konferencii. (Kharkiv, 24—25 zhovtnia 2019 r.). Kharkiv, 2020. S. 221—229