The distinguishing issues of Western European editions’ attribution (by the example of the VNLU estiennes’ collection)

Olena Kurhanova

Candidate of Philological Sciences, Senior Research Associate of Early Printed and Rare Books Department

Institute of Book Studies of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0003-1609-231X

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.170

 

REFERENCES

 1. Kovalchuk H.I. Doslidzhennia zakhidnoievropeiskykh starodrukiv u Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Research of Western European old printing books at V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine]. Rukopisna ta knižkova spadŝina Ukraïni [Manuscript and Book Heritage of Ukraine]. Is. 25. P. 25—38 [in Ukrainian].
 2. Nedashkivska O.S. Istoryko-knyhoznavcha kharakterystyka kolektsii elzeviriv viddilu starodrukiv ta ridkisnykh vydan Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Nauka. Komunikatsiia: materialy mizhnar. nauk. konf. Kyiv, 2016. P. 164—167 [in Ukrainian].
 3. Shamrai M.A. Aldyny v bibliotekakh Ukrainy: kataloh [Aldins in Ukraine. ]. Kyiv: Akademperiodyka, 2008. 136, [7] p., [6] l. photo: il. [in Ukrainian].
 4. Shamraj M.A. Katalog paleotipov iz fondov Central’noj nauchnoj biblioteki imeni V.I. Vernadskogo NAN Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 1995. 550 p. [in Russian].
 5. Tsiborovska-Rymarovych I.O. Rodovi biblioteky Pravoberezhnoi Ukrainy XVIII st. (Vyshnevetskykh — Mnishekiv, Pototskykh, Mikoshevskykh): istorychna dolia ta suchasnyi stan. Kyiv, 2006. 394 p. [in Ukrainian].
 6. Bulatova S.O. Knyzhkove zibrannia rodu polskykh mahnativ Yablonovskykh u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Kyiv, 2006. 332 p. [in Ukrainian].
 7. Rabchun O.S. Biblioteka Zahinetska. Moscow: Pero, 2017. 266 p. [in Ukrainian].
 8. Nedashkivska O. Doslidzhennia elzeviriv — vydan hollandskoi firmy KhVII st.: zdobutky ta perspektyvy [The Researches on the Elzeviers — the Editions of the 17th Century Dutch Printing House: Their Achievements and Prospects]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine]. Is. 47. P. 163—176 [in Ukrainian].
 9. Nedashkivska O.S. Vykorystannia elektronnykh informatsiinykh resursiv pry bibliohrafichnomu opysi vydan firmy Elzeviriv kintsia XVI — pochatku XVIII st. z fondiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho. Nauka. Komunikatsiia: materialy mizhnar. nauk. konf.: in 2 p.. 2015. P. 1. P. 191—193 [in Ukrainian].
 10. Nedashkivska O. Tematychnyi sklad kolektsii elzeviriv viddilu starodrukiv ta ridkisnykh vydan Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Thematic structure of Elzevier collection of old-printed and rare books department of Vernadsky National Library of Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine]. Is. 44. P. 264—273 [in Ukrainian].
 11. Kurhanova O. Identyfikator “finherprynt” yak element bibliohrafichnoho opysu kolektsii Elzeviriv v elektronnomu katalozi viddilu starodrukiv ta ridkisnykh vydan NBUV [Fingerprint as an Element of Bibliographical Description of the Elzeveir Collection in Electronic Catalogue of Old and Rare Books Department of VNLU]. Bìblìotečnij vìsnik [Library journal]. 2015. № 2. P. 14—18 [in Ukrainian].
 12. Kurhanova O. Varianty drukarskoi marky Etieniv u kolektsii Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [The Variants of Estiennes Printer`s Mark in Vernadskyі National Library of Ukraine Collection]. Nauka. Komunikatsiia. Rozvytok bibliotechno-informatsiinoho potentsialu v umovakh tsyfrovizatsii: materialy mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 6—8 lystop. 2020 r.) / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V.I. Vernadskoho [ta in.]; [redkol.: L. A. Dubrovina ta in.]. Kyiv, 2020. P. 282—285 [in Ukrainian].
 13. Kurhanova O. Vydavnycha kolektsiia etieniv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho: dosvid atrybutsii ta tsyfrovoi katalohizatsii [The Estienne editions collection of Vernadsky National Library of Ukraine: an experience of attribution and electronic cataloging]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho [Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine]. Вип. 62. С. 407—418 [in Ukrainian].
 14. Kurhanova O. Istoriia svitovoho knyhodrukuvannia kriz pryzmu vydavnychykh kolektsii: elektronni vystavky etieniv ta elzeviriv na vebsaiti NBUV. Bìblìotečnij vìsnik [Library journal]. 2021. № 1. P. 32—39 [in Ukrainian].
 15. Renouard A.-A. Annales de L’imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et des ses editions. Paris: Chez Jules Renouard et cie, Libraires, 1843. XIX, [1], 584, [2], 16 p.; [2] f.: tab.
 16. Dieterle H. Henri Estienne. (Henricus Stephanus): Beitrag zu seiner Würdigung als französischer Schriftsteller und Sprachforscher. Strassburg: W. Friedrich, 1895. 94 p.
 17. Armstrong E. Robert Estienne Royal Printer: An historical study of the Elder Stephanus. Cambridge: At the University press, 1954. 309 p.
 18. Renouard Ph. Les marques typographiques Parisiennes des XV et XVI siecles. Paris, 1928. 381 р. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k990535g/f11.item
 19. Mellot D., Queval E. Répertoire d’imprimeurs/libraires (vers 1500-vers 1810). Paris:Bibliothèque nationale de France, 2004. 668 р.
 20. Coi De capitis vulneribus liber. Lutetiae [Paris]: Apud Mamertum Patissonium typographum regium, in officina Roberti Stephani, 1578. [8], 94, [2] p.; [1] f.: il.