Possessory inscriptions on books from the Sofia cathedral library as an additional source of knowledge from the history of the ukrainian church

Olena Zaіets

Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of the

Institute of Book Studies of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-6423-2589

lena_zaets@ipnet.ua

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.241

 

REFERENSES

 1. Kоvаlchuk H.I. (2004) Knizhkovi pamiatky (ridkisni ta tsinni knizhky) v bibliotechnikh fondakh [Book memorabilia (rare and valuable books) in library funds]. Kyiv: NBUV. 644 s. [in Ukrainian]
 2. Bondar N.P. (2013) Starodruky ХVІ st. z monastyrskych zbirok y fondach NBUV [Old prints of the 16th century. from monastic collections in the funds of the NBUV]. Naukovi pratsi NBUV. Vyp. 37. pp. 333—354. [in Ukrainian]
 3. Petrov N.I. (1904) Opisanie rukopisnykh sobranii, nakhodiashchikhsia v gorode Kieve [Description of manuscript collections located in the city of Kyiv]. Vyp. 3: Biblioteka Kyivo-Sofiiskogo sobora. Moscow: Universitetskaia tipografiia. 372 p. [in Russian]
 4. Ananieva, Tetiana (ed.) (1995). Mytropolyt Yevhenii Bolchovitinov. Vybrani pratsi z istorii Kyieva [Metropolitan Yevhenii Bolchovitinov. Selected works on the history of Kyiv]. Kyiv: Lybid-ІSА. 488 p. [in Ukrainian]
 5. Justus Lipsius and the Post-Machiavellian Prince, in: Christopher Brooke. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau. Princeton University Press, 2012. pp. 12—36.
 6. Ogiienko І. (1924). Kyivska mytropolytanska drukarnia. Storinka z istorii ukrainskoi kultury XVIII v. [Kyiv Metropolitan Printing House. A page on the history of Ukrainian culture of the 18th century]. Literaturno-naykpvyi visnyk. Kn. VII—IX. pp. 305—319.
 7. Askochenskii V. (1856) Kyiv s drevneishym ego uchilishchem akademieiu. [Kyiv with its oldest school academy: 3 parts]. Kyiv: Universitetskaai tipografiia. Ch. 2. pp. 73—74. [in Russian]
 8. Levitskii O. I. (ed.) (1890) Avtobiograficheskaia «skazka» malorossiiskogo letopisatelia Stefana Lukomskоgо [Autobiographical “fairy tale” of the Little Russian chronicler Stefan Lukomsky]. Kyivskaia stаrinа. Т. 30. № 9. pp. 477—485. [in Russian]
 9. Hrushevskii M.S. (1902). Prichinky do istorii rodu Bybelskykh, zibrani artsibiskupom lvivskym Yanom Prokhnitskym [Reasons for the history of the Bybelski family, compiled by Lviv Archbishop Jan Prokhnitsky]. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. Kn. 4. Т. 48. pp. 1—12. [in Ukrainian]
 10. Pavlovskii I. F. (1914) Poltavtsy: Ierarkhi, gosudarstvennye i obshchestvennye deiateli i blagotvoriteli. Opyt kratkogo biograficheskogo slovaria Poltavskoi gubernii s poloviny XVIII v. [Poltava: Hierarchs, state and public figures and philanthropists. The experience of a brief biographical dictionary of the Poltava province from the middle of the 18th century]. Poltava: Tovarishchestvo pechatnoho dela. XVI, 294 p. [in Russian]
 11. Rukopisi Irkutskoi duhovnoi seminarii [Manuscripts of the Irkutsk Theological Seminary]. Trudy Kyivskoi duhovnoi akademii [Proceedings of the Kyiv Theological Academy]. 1892. Т. 3. pp. 305—312. [in Russian]