The role of provenances for the attribution and scientific description of complete historical book collections

Tatiana Miaskova

PhD in Historical Sciences, Senior Research Associate, Department of Library Historical Collections

Institute of Book Studies of V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-6682-5046

е-mail: myaskova@ukr.net

 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.494.222

 

REFERENSES

  1. Nelypa H.P. Artefaktna tsinnist dokumenta [Artifact value of the document]. Ukrainska bibliotechna entsyklopediia Ukrainian library encyclopedia [in Ukrainian]. URL: https://ube.nlu.org.ua/
  2. Khamann O. (2012). Yssledovanye provenyentsyi y peremeshchёnnыe knyzhnыe kollektsyy: osnovnыe napravlenyia yssledovanyi v Hermanyy [Provenance research and relocated book collections: main areas of research in Germany]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy — Manuscript and Book Heritage of Ukraine, 16, 223—234 [in Ukrainian].
  3. Sokolov V.Yu. (2018). Izucheniye proveniyentsiy v istoriko-knigovedcheskikh issledovaniyakh na rubezhe XX—XXІ vv. (na primere Ukrainy). [The study of provenance in historical and bibliological research at the turn of the 20th-21st centuries. (on the example of Ukraine)] BibliotekovedeniyeLibrary science, 4, 431442 [in Ukrainian].
  4. Matiash I.B. (2008). PROVENIIeNTs-pryntsyp (pryntsyp «povahy do fondu») [PROVENANCE-principle (“respect for the foundation” principle)]. Ukrainska arkhivna entsyklopediia — Ukrainian archival encyclopedia. Kyiv [in Ukrainian].
  5. Kovalchuk H.I. (2004). Knyzhkovi pam’iatky (ridkisni ta tsinni knyzhky) v bibliotechnykh fondakh [Book memorabilia (rare and valuable books) in library collections]. Kyiv: NBUV [in Ukrainian].
  6. Sokolov V.Yu. Ekslibrys [Еx-libris]. Ukrainska bibliotechna entsyklopediia Ukrainian library encyclopedia [in Ukrainian]. URL: https://ube.nlu.org.ua/
  7. Isaievych Ya.D. (2002) Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origins, development, problems]. Lviv: Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypyakevycha [in Ukrainian].
  8. Tsiborovska-Rymarovych I.O. (2015). Proveniientsii starodrukiv biblioteky Berdychivskoho monastyria bosykh karmelitiv yak dzherelo do istorii formuvannia bibliotechnoho fondu [Provenance of old prints of the library of the Berdychiv Monastery of the Discalced Carmelites as a source for the history of the formation of the library fund]. Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: Materialy Mizhnar. nauk. konf. (Kyiv, 6—8 zhovt. 2015 r.) — Library. Science. Communication: Materials of International of science conf. (Kyiv, October 6—8, 2015). Kyiv: NBUV, part 1, pp. 205207 [in Ukrainian].